REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TUCAN.COM.PL

 

WSTĘPEM

Regulamin określa warunki korzystania ze sklepu internetowego, prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem www.tucan.com.pl („Sklep”).

Sklep prowadzi sprzedaż Towarów, a w szczególności wielofunkcyjne kostiumy z filtrem UV 50 – za pośrednictwem sieci Internet.

Sprzedawcą i właścicielem Sklepu jest Izabela Dejda i Rafał Karliński prowadzący firmę Tucan Iza Dejda & Rafał Karliński SC z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa, NIP: 701 114 77 91, REGON: 525377244; [email protected]; („Sprzedawca”).

 

SPIS TREŚCI:

DEFINICJE – klauzula 1

REJESTRACJA – klauzula 2

ZAMÓWIENIA – klauzula 3

PŁATNOŚCI – klauzula 4

DOSTAWA – klauzula 5

REKLAMACJE – klauzula 6

PRAWO ODSTĄPIENIA – klauzula 7

USŁUGI DODATKOWE – klauzula 8

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NADUŻYCIA – klauzula 9

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU – klauzula 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE – klauzula 11.

 

POSTANOWIENIA UMOWNE

 

1. DEFINICJE
 1. „Biuro Sprzedawcy” – mieści się pod adresem: Al. Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa.
 2. „Dni Robocze” – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 3. „Klient” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, na rzecz której – zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa – mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa Sprzedaży. Osoba fizyczna może być Klientem, jeżeli: (a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; lub (b) uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych; lub (c) jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy nie posiada zdolności do czynności prawnych.
 4. „Kodeks Cywilny” – ustawa o tym tytule z dnia 23 kwietnia 1964 roku w jej najbardziej aktualnym brzmieniu.
 5. „Konsument” – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także – od dnia 1 stycznia 2021 roku – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z formularza zamówienia wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. „Konto Klienta” – indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę po dokonaniu przez Klienta rejestracji i zawarciu umowy o świadczenie usługi utrzymania Konta Klienta.
 7. „Koszyk” – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, umożliwiająca Klientowi wprowadzenie i modyfikację danych dotyczących zamówienia, a w szczególności: ilość Towarów, adres dostawy, sposób dostawy, formy płatności, itp.
 8. „Przedsiębiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. „Regulamin” – niniejszy regulamin.
 10. „Towar” – produkt wystawiony przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, który może być przedmiotem Umowy Sprzedaży.
 11. „Trwały Nośnik” – materiał lub narzędzie pozwalające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywać informacje w sposób umożliwiający dostęp do nich w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą; Trwały Nośnik pozwala na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 12. 12.„Umowa Sprzedaży” – umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą, w języku polskim.

 

2. REJESTRACJA
 1. Utworzenie Konta Klienta nie jest konieczna do korzystania ze Sklepu Internetowego, a w szczególności do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient powinien dokonać rejestracji. Usługa utrzymania Konta Klienta jest nieodpłatna i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu, umożliwiającego Klientowi modyfikację danych, które podał podczas rejestracji, śledzenie stanu realizacji zamówień oraz wglądu w historię zamówień już zrealizowanych.
 3. Klient może dokonać rejestracji:
  albo wypełniając formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym i przesyłając wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w tym formularzu; podczas rejestracji Klient ustala indywidualne hasło (ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta służących zabezpieczeniu dostępu do Konta Klienta) – login stanowi adres email Klienta;
 4. Warunkiem skutecznej rejestracji Konta Klienta jest akceptacja Regulaminu.
 5. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę rejestracji dokonanej przez Klienta zawarta zostaje między nimi nieodpłatna umowa o świadczenie usługi utrzymania Konta Klienta, a w konsekwencji Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i korzystania z jego funkcjonalności.
 6. Klient może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia swojego Konta Klienta w każdym czasie – usunięcie Konta Klienta następuje niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia żądania.

 

3. ZAMÓWIENIA
 1. Informacje zamieszczone przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klienta do złożenia takiej oferty.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę w miesiącach od czerwca do sierpnia.
 3. Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym kompletuje zamówienie, wybierając Towar, którym jest zainteresowany, i dodaje go do Koszyka, korzystając z odpowiedniego przycisku (“dodaj do Koszyka” albo o równoważnym sensie). Klient po skompletowaniu zamówienia i wskazaniu w Koszyku sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając odpowiedni przycisk wskazujący na obowiązek zapłaty (“zamawiam z obowiązkiem zapłaty” albo o równoważnym sensie).
 4. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia Klient jest informowany – w szczególności – o głównych cechach Towaru, danych identyfikujących Sprzedawcę, łącznej cenie za wybrany Towar i dostawę (transport, dostarczenie, usługi pocztowe), a także – w przypadku Konsumenta – prawie odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 5. Zamówienie stanowi stanowcze oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży na warunkach określonych treścią Regulaminu. W szczególności:
  oferta Klienta nie może zawierać postanowień umownych nieobjętych, niespójnych lub sprzecznych z treścią Regulaminu, czy to wyrażonych wprost, czy to poprzez odesłanie do wzorców umownych Klienta lub osób trzecich, czy to inaczej – takie postanowienia nie mogą i nie będą kształtować treści Umowy Sprzedaży;
  Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, jeśli zamówienie będzie wadliwe – jeżeli kontakt z Klientem będzie niemożliwy lub wady zamówienia nie zostaną usunięte w normalnym toku czynności, Sprzedawca odrzuci zamówienie; zamówienie zostanie odrzucone również w zakresie, w jakim Towar nie jest dostępny, chyba że Klient i Sprzedawca uzgodnią inaczej.
 6. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres email potwierdzenie jego złożenia oraz szczegóły zamówienia. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres email informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.
 7. Po zawarciu Umowy Sprzedaży Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym Nośniku, na adres email lub fizyczny Klienta.

 

4. PŁATNOŚCI
 1. Ceny zamieszczone przy danym Towarze w Sklepie Internetowym stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży; o tych innych kosztach Klient zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  1. płatność przelewem (szybki lub tradycyjny) - przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy poprzez zewnętrzny system płatności PayU – w przypadku szybkiego przelewu realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu z systemu PayU informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności; a w przypadku przelewu tradycyjnego podobnie, jednak z wydłużonym terminem realizacji gdyż czas wpłynięcia środków trwa nawet do 3-4 dni;
  2. płatność BLIKIEM poprzez zewnętrzny system płatności PayU - to bardzo szybka i prosta forma płatności; w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu z systemu PayU informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności;
  3. płatność kartą poprzez zewnętrzny system płatności PayU (karta debetowa lub kredytowa) – w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu z systemu PayU informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności;
  4. odroczona w czasie płatność TWISTO poprzez zewnętrzny system płatności PayU - zamawiasz Towar i korzystasz od razu, a płacisz w ciągu 30 dni i to bez dodatkowych prowizji; w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu z systemu PayU informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności;
 1. Klient zobowiązany jest się do dokonania płatności w terminie określonym w Umowie Sprzedaży, pod rygorem odstąpienia przez Sprzedawcę od Umowy Sprzedaży bez wyznaczania terminu dodatkowego, na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego. Rygoru, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stosuje się w przypadku płatności przy odbiorze – w takim przypadku Umowa Sprzedaży zawierana jest pod warunkiem rozwiązującym – niedokonanie odbioru lub brak zapłaty ceny powoduje rozwiązanie Umowy Sprzedaży.

 

5. DOSTAWA
 1. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca zamieszcza w Sklepie Internetowym informację o czasie realizacji zamówienia. Przez czas realizacji zamówienia rozumieć należy czas od zawarcia Umowy Sprzedaży do powierzenia zamówionych Towarów dostawcy w celu ich dostarczenia na wskazany przez Klienta adres; dla uniknięcia wątpliwości, czas realizacji podany w godzinach oblicza się w oparciu wyłącznie o godziny od 08:00 do 16:00 czasu polskiego, przypadające w Dni Robocze – czas realizacji nie obejmuje czasu dostarczenia Towaru na miejsce przeznaczenia przez dostawcy.
 3. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem dostawcy na adres wskazany przez klienta w formularzu zamówienia. W przypadku wyboru InPost paczkomat, jako dostawcy, adresem dostawy będzie adres punktu wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.
 4. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres email Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 5. W razie przesłania Towaru na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem dostawcy, Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności dostawcy. Klient winien uzyskać i zachować egzemplarz protokołu lub też sporządzić dokumentację zdjęciową, również dla celów dochodzenia roszczeń przeciwko Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca na prośbę Klienta dołącza do przesyłki fakturę w formie elektronicznej dotyczącą Towarów będących przedmiotem Umowy Sprzedaży. Klient w celu otrzymania faktury powinien zadeklarować, że nabywa Towar jako Przedsiębiorca. Zgłoszenie powyższej deklaracji następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy. Faktura będzie bez Lat.
 7. W przypadku: 
  1. nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres dostawy, dostawca pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny;
  2. zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy. Postanowienie zdania poprzedzającego nie ma zastosowania do przypadku, o którym mowa w pkt. 4.3 Regulaminu.

 

6. REKLAMACJE
 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Dla uniknięcia wątpliwości, Regulamin nie stanowi oświadczenia gwarancyjnego ani obietnicy udzielenia gwarancji ze strony Sprzedawcy.
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo – w przypadku wady istotnej – o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia;
  2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres wskazany przez Sprzedawcę. W przypadku Konsumenta koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku – w przypadku Konsumenta termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym.
 5. W terminach określonych w pkt. 6.4 Regulaminu Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 6. Wszelkie reklamacje Klient może kierować elektronicznie na adres: [email protected]
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania wymiany lub usunięcia wady Towaru albo do oświadczenia o obniżeniu ceny zgłoszonego w reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Klienta. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekaże Klientowi na Trwałym Nośniku.
 8. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę – reklamacja może zostać złożona elektronicznie na adres: [email protected]. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni ustosunkuje się do reklamacji i przekaże Klientowi odpowiedź na Trwałym Nośniku.
 9. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru lub dystrybutora. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana w Sklepie Internetowym.

 

7. PRAWO ODSTĄPIENIA
 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia:
  1. objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż dostawca;
  2. objęcia w posiadanie ostatniego z Towarów, partii lub części – w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach;
  3. objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów – w przypadku Umowy Sprzedaży, która polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony;
  4. dnia zawarcia umowy – dla umów innych niż Umowa Sprzedaży.
 1. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli odstąpienia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na Trwałym Nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu złożonego drogą elektroniczną.
 2. Konsument ma prawo odstąpienia od zakupu, składając Sprzedawcy oświadczenie takiej woli. Oświadczenie należy złożyć elektronicznie na adres: [email protected].
 1. W przypadku odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą.
 2. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu, zwrócić mu kwotę dokonaną za zakup produktu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres wskazany przez Sprzedawcę przed upływem tego terminu. Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany przez Sprzedawcę.
 5. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy w Sklepie Internetowym.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w szczególności, gdy Towarem jest rzecz:
  1. ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  2. dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

8. USŁUGI DODATKOWE
 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną, następujące usługi nieodpłatne związane ze Sklepem Internetowym:
  1. Konto Klienta;
  2. Zamieszczanie opinii.
 1. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji w Sklepie Internetowym indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi dotyczących w szczególności Towarów. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta w Sklepie Internetowym.
 2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą przystąpienia do korzystania z takiej usługi oraz akceptacji warunków Regulaminu.

 

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NADUŻYCIA
 1. Sprzedawca może zablokować dostęp do Konta Klienta i usług nieodpłatnych w przypadku:
  1. działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
  2. działania przez Klienta na szkodę innych Klientów;
  3. naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu;
  4. gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa, w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń lub innymi działaniami hakerskimi.
  5. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do usunięcia przyczyny zablokowania dostępu. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 1. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów – w ramach korzystania z usług nieodpłatnych – treści, które mogłyby w szczególności:
  1. naruszyć dobra osobiste osób trzecich, w tym mieć charakter obraźliwy, poniżający lub naruszać dobre obyczaje;
  2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej;
  3. pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy, tj. treści stanowiących materiały o charakterze reklamowym innego przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
  4. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje lub przepisy obowiązującego prawa.
 1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba uzna, iż treść publikowana w Sklepie Internetowym narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo usunięcia treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w Klauzuli 8 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których uzyskał wiarygodną informację, że mogą one stanowić naruszenie Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do treści. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

 

10. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU
 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie do utworów, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, uprawnienia do jego domeny internetowej należą do Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca dokłada starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu Internetowego to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
 3. Sprzedawca stosuje pliki „cookies”. Stosowanie takich plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Sklepu Internetowego na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego.
 4. W celu skorzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta email.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym Umowy Sprzedaży. W przypadku umów zawieranych z Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat.
 2. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu Internetowego.
 3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Sprzedawca informuje Konsumentów o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedawca informuje, że pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Nowy Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu Internetowego. W zakresie usług przewidujących zobowiązanie ciągłe, takich jak usługa prowadzenia Konta Klienta, zmiana Regulaminu może nastąpić w przypadku: 
  1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni stosowanej przez uprawnione organy, mającej wpływ na treść Regulaminu i skutkującej koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich wykładni;
  2. wydania orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej, mającego wpływ na treść Regulaminu i skutkującego koniecznością jego zmiany w celu dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu;
  3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Sklepu Internetowego;
  4. zapobiegania naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałania nadużyciom;
  5. usunięcia niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu;
  6. zmiany technologicznej w procesach w Sklepie Internetowym, w szczególności w procesie zakładania Konta Klienta lub zakupowym;
  7. zmiany w zakresie nazw, adresów lub innych danych firmowych wskazanych w treści Regulaminu –
 1. o zmianie Klient zostanie poinformowany niezwłocznie na adres email znany Sprzedawcy; jeśli Klient nie wypowie umowy o świadczenie usług ciągłych w terminie 14 dni, wiążą go odpowiednie postanowienia nowego Regulaminu.

 

Data publikacji Regulaminu Sklepu: 1.02.2021.

Data ostatniej aktualizacji: 01.06.2023